Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Olsgårdens Samfällighetsförening,  716438-7495, Rödhakegatan 18, 235 38 Vellinge (nedan kallad samfälligheten) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Samfälligheten har som ändamål att förse anslutna fastigheter med bredband, telefoni och TV.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att samfälligheten ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Samfälligheten behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (nyhetsbrev m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

Samfälligheten hanterar även personuppgifter i samband med årsstämman då man inhämtar fastigheter och ägare gällande Olsgårdens Samfällighetsförening från Lantmäteriet i Malmö att ha till röstlängden.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i samfälligheten

·    Samfällighetsadministration

·    Deltagande i samfällighetens årsstämma

·    Kontakt med medlem

·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om vi tar kontakt med företaget som vi tecknar avtal med.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Samfälligheten har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom samfällighetens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i samfälligheten

Avtal

Samfällighetsadministration

Avtal

Deltagande i samfällighetens årsstämma

Allmänt intresse

Kontakt med medlem

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida

Intresseavvägning och ibland samtycke

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Samfälligheten kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i samfälligheten har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende samfällighetens behandling av dina personuppgifter. Samfälligheten ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via olsgarden2014@gmail.com.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende samfällighetens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.Om du vill veta mer

Har du frågor om samfällighetens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.